Handelsbetingelser

Følgende vilkår gælder for alle serviceprodukter, der bliver solgt på Glitnr.com (herefter kaldet ”platformen”) af Glitnr ApS (herefter kaldet ”Glitnr”) og Glitnrs rådgivere (herefter kaldet ”rådgivere”) og brugerne af platformen.

Din adgang til og brug af platformen udgør samtykke til at være bundet af disse betingelser, som etablerer et kontraktforhold mellem dig og Glitnr. Hvis du ikke giver samtykke til vilkårene, må du ikke tage adgang til eller bruge platformen. Glitnr kan øjeblikkeligt opsige disse vilkår. Glitnr kan ophøre med at tilbyde eller nægte adgang til platformen på et hvilket som helst tidspunkt af enhver grund.

Glitnr kan fra tid til anden ændre vilkårene relateret til platformen. Ændringerne i vilkårene vil træde i kraft, efter Glitnr slår sådanne opdaterede vilkår op på dette sted. Din fortsatte adgang til eller brug af platformen efter sådanne opslag udgør samtykke til at være bundet af de ændrede vilkår.

Serviceydelser

Glitnr er formidler og leverandør af juridiske serviceydelser. Platformen sætter dig som bruger af Glitnrs platform i stand til at modtage juridisk rådgivning af Glitnr jurister. Glitnr udøver ingen instruktions-eller kontrolbeføjelse over rådgiverne, men følger naturligvis op på alle gennemførte sager for at sikre kvaliteten af rådgivningen.

Du erkender, at Glitnr ikke er en advokatvirksomhed eller på nogen måde er associeret med advokatvirksomhed, og at samtlige serviceydelser, der leveres på platformen, tilbydes af juridiske rådgivere, der ikke er advokater.

Pris og betaling

Hos Glitnr er timeprisen fast. Det, mener vi, skaber størst mulig transparens. Du betaler du kr. 1.495,00 inkl. moms pr. påbegyndt rådgivningstime.

Hvert tilbud afgivet af Glitnrs rådgivere vil tydeligt indeholde en foreslået pris for rådgivningen. Prisen er udregnet på baggrund af antal timer, som rådgiveren forventer at skulle bruge på din sag. Prisen er bindende for både dig og rådgiver. Under særlige omstændigheder gælder det, at såfremt sagen har været utilstrækkeligt eller urigtigt oplyst ved rådgivningens påbegyndelse, da forbeholder Glitnr sig retten til at tilbagekalde tilbuddet. Sagen kan herefter genoptages ved fornyet tilbudsafgivelse.

Når du accepterer et tilbud fra en rådgiver, så beder vi dig om dine betalingsoplysninger. Disse oplysninger bliver derefter behandlet af vores betalingspartner, Stripe, for at sikre, at betalingskortet er funktionelt. Glitnr trækker ikke pengene på dit betalingskort, før sagen er afsluttet.

Fortrolighed

Hos Glitnr mener vi, at tillid og fortrolighed er afgørende for et godt samarbejde. Alle oplysninger modtaget fra dig eller om dig bliver behandlet fortroligt, og alle medarbejdere samt rådgivere er underlagt tavshedspligt i overensstemmelse med lov om juridisk rådgivning, reglerne om god skik for juridisk rådgivning samt dansk rets almindelige regler om persondatabehandling.

Ansvar

Glitnr er ansvarlige over for dig efter dansk rets almindelige regler og lov om juridisk rådgivning herunder reglerne om god skik for juridisk rådgivning.

Glitnr kan dog ikke gøres ansvarlige for indirekte tab eller følgeskader, herunder tab af data, mistet fortjeneste, avance, driftstab mv. Glitnrs ansvar er i ethvert tilfælde begrænset til et beløb svarende til de summer som anført under "Forsikringssummer".

Glitnr er ikke ansvarlige for nedbrud eller midlertidige afbrydelser på platformen, nedbrud i strømforsyning eller internetforbindelse, hærværk på systemet (både fysisk såvel som computervirus og hacking), misbrug af personoplysninger eller andre forhold og omstændigheder, som er uden for Glitnrs kontrol. Det kan ikke garanteres, at du kan benytte downloadede filer på enhver PC, og benyttelse vil altid forudsætte, at kunden er i besiddelse af software, der kan åbne/læse relevante filer.

Forsikring

Oplysninger til kunden omkring forsikringsforhold.

Glitnr skal herved oplyse, at rådgiveren er ansvarsforsikret, hvilket som udgangspunkt indebærer, at et eventuelt erstatningsansvar, der måtte opstå som følge af fejl eller mangler ved rådgiverens rådgivning, kan dækkes af Tryg Forsikring A/S, CVR-nr. Klausdalsbrovej 601, 2750 Ballerup, Danmark, CVR 24260666.

Forsikringssummer:
DU skal dog som kunde være opmærksom på, at forsikringsselskabet ikke hæfter i de tilfælde, hvor kravet skyldes:

Læs mere omkring vores forsikring med Tryg her: Tryg forsikring

Fortrydelsesret og reklamation

Når du accepterer et tilbud fra en af Glitnrs rådgivere, giver du samtidig samtykke til, at leveringen af din serviceydelse begynder og at din 14 dages fortrydelsesret bortfalder.

Du kan stadig fortryde din bestilling, men vil dog blive opkrævet betaling for den allerede leverede rådgivning. Hvis du vil fortryde din bestilling af rådgivning, skal du straks informere både din rådgiver og Glitnr herom.

Du kan reklamere over din rådgivning ved at skrive til os på info@glitnr.com

Din reklamation skal indeholde:
Lovvalg og værneting

Enhver tvist der udspringer af dit køb på platformen eller heraf følgende tvister, herunder disse handelsbetingelsers omfang eller gyldighed, er underlagt dansk ret og skal indbringes for Københavns byret.

Oplysning om klagemuligheder

En klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos Glitnr kan indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk.

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her - http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse info@glitnr.com

Andre bestemmelser

Glitnr tager forbehold for tryk- og prisfejl.

© 2018 Glitnr All rights reserved